Privacyverklaring

Waarom deze Privacyverklaring?
 
Popauteurs.NL wil transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van jouw privacy. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Popauteurs.NL verzamelt en waarom we dit doen. 
 
Popauteurs.NL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij respecteren de privacy van alle leden, gebruikers en bezoekers van de Popauteurs.NL website.
Wij zorgen dat de persoonsgegevens die je aan Popauteurs.NL geeft, vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Je persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacyregelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Popauteurs.NL?  
 
Popauteurs.NL verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens omdat je gebruik maakt of wilt gaan maken van Popauteurs.NL -diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerkWaarom deze Privacyverklaring?
 
 
 
 
Versie 1.1 2018 Augustus 2018
 
 
Popauteurs.NL wil transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van jouw privacy. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Popauteurs.NL verzamelt en waarom we dit doen. 
 
Popauteurs.NL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij respecteren de privacy van alle leden, gebruikers en bezoekers van de Popauteurs.NL website.
Wij zorgen dat de persoonsgegevens die je aan Popauteurs.NL geeft, vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Je persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacyregelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 

Welke persoonsgegevens verwerkt Popauteurs.NL?  

Popauteurs.NL verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens omdat je gebruik maakt of wilt gaan maken van Popauteurs.NL -diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
Voor- en achternaam;
Geboortedatum;
Geslacht;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
Aansluitnr. BUMA/STEMRA (indien aanwezig)
E-mailadres;
Bankrekeningnummer;
Aanvullende persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.
 
Popauteurs.NL verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 
 

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Popauteurs.NL verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen.
 
Als je ervan overtuigd bent dat Popauteurs.NL zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@popauteurs.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.
 

Met welk doel verwerkt Popauteurs.NL jouw persoonsgegevens? 

Popauteurs.NL verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor de volgende doelen:
 
1. Het registreren van jouw lidmaatschap. 
 
Hiervoor gebruiken wij je volgende gegevens: 
 
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geslacht 
- Adres
- E-Mailadres
- Telefoonnummer
- BUMA lidmaatschapsnummer
 
Popauteurs.NL verstrekt jaarlijks een overzicht van haar ledenbestand aan BUMA/STEMRA om een verrekening te ontvangen voor jou als lid van BUMA/STEMRA en Popauteurs. Hiervoor gebruiken wij je volgende gegevens:
 
- Naam
- E-mailadres
- BUMA/STEMRA lidmaatschapsnummer
 
2. Het afhandelen van de contributie. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens: 
 
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adres
 
3. Het verzenden van de Popauteurs.NL nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens: 
 
- Naam 
- E-Mailadres
 
4. Om contact met je op te nemen als dit nodig is, bijvoorbeeld om de Popauteurs.NL dienstverlening uit te kunnen voeren. Hiervoor gebruiken wij:
 
- Adres
- E-Mailadres
- Telefoonnummer
 
5. Wanneer je (juridische) hulp of bemiddeling van Popauteurs.NL vraagt. Hiervoor gebruiken wij: 
 
- Adres
- E-Mailadres
- Telefoonnummer
- Door jou aangeleverde juridische stukken/dossier
 
6. Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die Popauteurs.NL nodig heeft voor haar belastingaangifte. 
 
7. Het via de website in contact brengen van leden met mede leden.
Hiervoor gebruiken wij:
 
- Voorletters en achternaam
- Email adres
 

Met welke grondslag verwerken we jouw persoonsgegevens? 

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doelen, doen wij op basis van je toestemming. Als er een wettelijke verplichting op ons rust verwerken we jouw persoonsgegevens voor dat doel.
 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

POPAUTEURS.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ten aanzien van de hiervoor genoemde doelen, hanteren wij de volgende bewaartermijnen: 
 

 

Doel

Bewaartermijn

Registratie Lidmaatschap

5 jaar

Uitwisseling Ledenbestand met BUMA

5 jaar

Contributie

5 jaar

Nieuwsbrief en dienstverlening

Tot aan de einddatum van je lidmaatschap

Dossier juridische hulp of bemiddeling

15 jaar

Fiscale en wettelijke verplichtingen

5 jaar

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

Popauteurs.NL verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Popauteurs.NL verstrekt jaarlijks éénmalig een overzicht van haar ledenbestand aan BUMA/STEMRA teneinde een verrekening te ontvangen per lid. 
 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Popauteurs.NL sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging van jouw gegevens als bij Popauteurs.NL.  Popauteurs.NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Popauteurs.NL verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. 
 

Doorgifte aan een land buiten Nederland? 

Jouw gegevens blijven binnen Nederland en worden niet naar het buitenland gestuurd.
 

Cookies, die Popauteurs.NL gebruikt voor website bezoekers

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 
 
Popauteurs.NL maakt gebruikt van volgende cookies:
 
Bij jouw eerste bezoek aan de Popauteurs.NL website informeren we je over deze cookies.
Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies door je internetbrowser in te stellen zodat er geen cookies meer opgeslagen worden. De eerder opgeslagen cookies kunnen via de instellingen van je browser worden verwijderd. 
 
1. Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
 
2. Analytische cookies
Popauteurs.NL gebruikt deze cookies om informatie bij te houden hoe de website gebruikt wordt en bijvoorbeeld om rapporten over de website-activiteit op te stellen
 
3. Tracking cookies. 
Deze cookies houden bij welke advertenties je te zien krijgt. Een voorbeeld is dat als je op Popauteurs.NL een advertentie te zien krijgt over een nieuw keyboard en daarna naar een andere website gaat die gebruikt maakt van de zelfde cookies, de andere website weet dat je bij ons al een advertentie hebt gezien over een nieuw keyboard. Tracking cookies zijn geen virussen en zijn niet schadelijk voor je computer.
 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze persoonsgegevens doen. 
Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Popauteurs.NL . Je hebt tevens het recht om bij Popauteurs.NL een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens aan jou of aan een door jou genoemde organisatie over te dragen. 
 
Verzoeken kunnen hiervoor worden ingediend bij info@popauteurs.nl   
Popauteurs.NL wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen. 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Popauteurs.NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring moeten aanpassen in verband met gewijzigde omstandigheden. De meest actuele versie van deze privacyverklaring vind je altijd op onze website.